Strona główna
Historia
Wydziały
=> Wydział Ekonomiczny
=> Wydział Historyczno-Pedagogiczny
=> Wydział Matematyki,Fizyki i Chemii
=> Wydział Prawa i Administracji
=> Wydział Przyrodniczo-Techniczny
=> Wydział Teologiczny
Wydział filologiczny
Księga gości
Kontakt
Zdjęcia
 

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy w Polsce do najmłodszych. W sześciu katedrach, czternastu zakładach i Centrum Dokumentacji Europejskiej zatrudnionych jest siedemnastu profesorów, dwudziestu sześciu adiunktów i jedenastu asystentów. Pracę naukowo-dydaktyczną wspomagają: biblioteka wydziałowa, w której zgromadzono 15.000 woluminów, oraz która prenumeruje 240 tytułów czasopism naukowych polskich i zagranicznych; pracownia komputerowa; sala rozpraw, laboratorium kryminalistyczne.


                                                       Kliknij, aby zamknąć zdjęcie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prowadzi studia prawnicze i administracyjne: na kierunku prawo - 5-letnie jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w czterech specjalizacjach - cywilistycznej, karnistycznej, ustrojowo-administracyjnej oraz prawa europejskiego i międzynarodowego; na kierunku administracja - 3-letnie studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w pięciu specjalizacjach: administracja publiczna, administracja gospodarczo-finansowa, administracja specjalna – ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracja w stosunkach międzynarodowych oraz administracja organów ochrony prawnej (tylko w trybie niestacjonarnym). Ponadto wydział oferuje studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, prawa jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego i prawa reklamy.

W ramach nauk ogólnych prawa badania naukowe dotyczą historii państwa i prawa, prawa rzymskiego, doktryn polityczno-prawnych, relacji państwo – związki wyznaniowe w różnych epokach historycznych, relacji pomiędzy prawem kanonicznym a współczesnymi systemami prawa, prawa rodzinnego i małżeńskiego, procesów sądów kościelnych o stwierdzenie nieważności małżeństwa, filozofii prawa.
Z zakresu prawa prywatnego podejmuje się prace badawcze nad rozwojem prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, podstawowych instytucji prawa spółek oraz aktualnych tendencji rozwoju prawa handlowego, bieżących problemów z zakresu prawa pracy.

Badania nad zagadnieniami prawa publicznego koncentrują się wokół koncepcji i kierunków zmian polskiego systemu podatkowego, przemian obowiązującego prawa wyznaniowego, ewolucji zasad prawa międzynarodowego, rozwoju współpracy w zakresie ochrony praw człowieka i sądownictwa międzynarodowego, zasad demokratycznego państwa prawa.

Prace badawcze z prawa karnego wiążą się z podstawowymi zagadnieniami medycyny sądowej, badaniami nad europeizacją polskiej procedury karnej, a z prawa administracyjnego z ewolucją prawa administracyjnego, ochroną środowiska, wdrażaniem wspólnotowego prawa ochrony środowiska w krajach członkowskich UE. Prowadzi się też badania nad sposobami finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Wydział Prawa i Administracji UO współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju (m.in. Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II czy Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz za granicą (m.in. Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franka we Lwowie, Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano–Frankiwsku, Państwowym Uniwersytetem im. Aleksandra Puszkina w Brześciu, Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus). Współpraca ta polega głównie na realizowaniu wspólnych projektów badawczych, organizowaniu konferencji naukowych, wymianie kadry naukowej i studentów.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=